śr.. cze 7th, 2023

Tygodnik Radomski

Wspomagamy Ochotnicze Straże Pożarne w regionie radomskim

4 min read

Nowe wozy strażackie i sprzęt do ratowania życia i mienia dla druhów z powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiegoto kolejna realna pomoc, jaką proponuje jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W czwartek, 12 września w Starostwie Powiatowym w Radomiu strażacy z całego regionu radomskiego podpisali umowy na dofinansowanie zakupów.

Przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych podpisali umowy w ramach „Ogólnopolskiego ProgramuFinansowania Służb Ratowniczych”.Uroczystość odbyła się w obecności a parlamentarzystów: ministra Marka Suskiego i poseł Anny Kwiecień oraz starosty radomskiego Waldemara Trelki. Anna Król, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisała 39umów na zakup samochodów oraz specjalistycznego sprzętu z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Minister Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, przypomniał, że rząd od kilku lat przeznacza znaczne środki na wyposażenie jednostek OSP oraz zawodowej straży pożarnej.

– Do końca tego roku Ochotnicze Straże Pożarne zyskają dodatkowo 82 miliony złotych z budżetu państwa. Każda OSP może wnioskować o fundusze, które pozwolą jej propagować zasady udzielania pierwszej pomocy, a także organizować przedsięwzięcia oświatowo-kulturalne, czy służące popularyzacji sportu i kultury fizycznej, związane z ochroną i prewencją przeciwpożarową – mówił minister Marek Suski, przypominając, że zadania realizowane przez ochotnicze straże zyskają rangę ustawową, co pozwoli na rozszerzenie źródeł finansowania. 

– Ochotnicza Straż Pożarna jest instytucją, która stoi na straży bezpieczeństwa Polaków i natychmiast reaguje w razie zagrożenia. Dlatego tym bardziej się cieszę, że możemy wesprzeć finansowo cieszącą się największym zaufaniem wśród Polaków służbę ratowniczą. Środki, które przekazujemy, wspomogą w istotny sposób działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Mam nadzieję, że dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie druhowie będą mieli możliwość jeszcze lepszej realizacji swoich zadań, również w zakresie ochrony środowiska. Warto wspierać tych, którzy ratują nasze życie- mówiła Anna Król, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

– Dziękuję pani prezes za dostrzeganie potrzeb jednostek z regionu radomskiego. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele przeszkód trzeba pokonać, aby uzyskać wsparcie z różnych źródeł na zakup specjalistycznych wozów bojowych czy tak bardzo potrzebnego wyposażenia. Dlatego też strażakom z całego regionu należą się wielkie słowa uznania. Cieszę się, że wśród jednostek, które otrzymują tak duże wsparcie są też druhowie z powiatu radomskiego  – mówił między innymi Waldemar Trelka, starosta radomski.

To już kolejne dofinasowanie dla strażaków, które przekazuje Wojewódzkie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  Tym razem podpisano umowy z 8 jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu szydłowieckiego, radomskiego, lipskiego, białobrzeskiego, grójeckiego oraz zwoleńskiego  na łączną kwotę dotacji 2 miliony 404 tysiące złotych, jak również 31 umów na zadania realizowane w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego” na łączną kwotę prawie 850 tysięcy zł. Celem tego wsparcia jest unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb powołanych do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii, umożliwiającego zwiększenie skuteczności działania. 

Dzięki wsparciu Funduszu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zakupią samochody specjalne oraz specjalistyczny sprzęt służący zapobieganiu, ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska, jak również sprzęt ochrony osobistej strażaków.

Do WFOŚiGW w Warszawie  wpłynęło w sumie blisko 280 wniosków na kwotę ponad 7 milionów zł. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie dokłada wszelkich starań, aby  wszyscy beneficjenci, którzy złożyli wnioski i przeszli pozytywną ocenę formalną i merytoryczną otrzymali wsparcie.

W ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”  można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki. Fundusz dopuszcza możliwość udzielenia dofinansowania na to samo zadanie, na podstawie oddzielnych umów, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Na realizację „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” WFOŚiGW w Warszawie przeznaczył 4 mln zł i blisko 13 mln zł pochodzić będą z NFOŚiGW (w formie refundacji). Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi prawie 45 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.