sob. Wrz 25th, 2021

Tygodnik Radomski

SAMORZĄD MAZOWSZA: 110 MLN ZŁ NA PROGRAMY WSPARCIA

7 min read

Rozwój bazy sportowej, aktywizacja sołectw, wsparcie dla OSP czy wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych to tylko część programów, które w tym roku uruchomi samorząd województwa mazowieckiego. W sumie na ten cel z samorządowego budżetu przeznaczy się  ponad 110 mln zł.

W Warszawie i siedzibach  delegatur terenowych Urzędu Marszałkowskiego    odbyły sie na ten temat konferencje  prasowe popularyzujące programy  wsparcia i sukcesy  gmin. W Radomiu Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali m.in.: wicemarszałek Rafał Rajkowski, radni województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak i Tomasz Śmietanka, dyrektor radomskiej delegatury Jan Bartosz oraz burmistrz Skaryszewa Dariusz Piątek i wójt gminy Policzna Tomasz Adamiec.

– Ubiegłe lata pokazały nam, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu wsparcie. W tym roku kontynuujemy wszystkie programy. W niektórych przypadkach widząc, jakie są potrzeby, podwoiliśmy przeznaczoną na ten cel pulę środków. Zależy nam na tym, aby wesprzeć jak największą liczbę projektów. Nie są to może duże granty, ale pozwalają na zaspokojenie wielu potrzeb inwestycyjnych mieszkańców MazowszaEfekty naszych programów możemy zobaczyć praktycznie w każdej gminie– nowe place zabaw, siłownie zewnętrzne,doskonale wyposażone i zmodernizowane pracownie językowe –podkreślił marszałek Adam Struzik.

W tym roku na realizację aż dziesięciu programów wsparcia samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 110 mln. O wsparcie ubiegać się będą mogły gminy, powiaty, a także organizacje pozarządowe.

– Ponad 110 mln zł to konkretne środki z budżetu Mazowsza na konkretne pomysły mieszkańców regionu. Poprzednie edycje pokazują, że Mazowszanie wiedzą jak sięgać po fundusze dla swoich społeczności. Przy naszym finansowym wsparciu nie tylko upiększają swoje otoczenie, ale też realizują wiele potrzebnych przedsięwzięć. A efekty ich starań widać już w zasadzie na każdym kroku  – powiedział  m.in.  wicemarszałek Rafał Rajkowski

6 MLN ZŁ NA REMONTY ZABYTKÓW

W tym roku na realizację programu samorząd Mazowsza przeznaczy 6 mln zł (maksymalna kwota dofinansowania to 200 tys. zł). Nabór zgłoszeń trwa do 27 lutego br. Wnioskodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych regionalnych zabytków. Tylko w ubiegłym roku dzięki środkom z budżetu Mazowsza udało się przeprowadzić prace restauratorskie w 83 zabytkach. W tym roku można ubiegać się o wsparcie m.in. na sporządzenie ekspertyzy technicznej i konserwatorskiej, przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, opracowywanie dokumentacji czy programu prac konserwatorskich. W przypadku prac remontowych dofinansowaniem objęte mogą być m.in. odnowienie lub całkowite odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych okien, ościeżnic czy okiennic, a także zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia dachowego. Dotacje to również pieniądze na zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku. To również szansa na dofinansowanie  zakupu i montażu instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej, odgromowej czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów. Muszą być one jednak również wpisane do rejestru zabytków.

1 MLN ZŁ DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Na realizację programu przeznaczono 1 mln zł. Maksymalne wsparcie dla jednego projektu to 5 tys. zł.  Nabór trwa od 17 lutego do 20 marca. Ten pilotażowy program ma na celu aktywizację i rozwój kobiet w środowisku wiejskim oraz integrację społeczności wiejskich na Mazowszu. O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające na rzecz wspierania rozwoju gospodyń aktywnych społecznie, w tym koła gospodyń wiejskich. Oferty konkursowe mogą dotyczyć zakupu sprzętu i wyposażenia do stworzenia zaplecza technicznego niezbędnego do działania danej organizacji pozarządowej.

Wnioski można składać poprzez dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl.

10 MLN ZŁ NA PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

10 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku na wsparcie placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na Mazowszu, a konkretnie tworzenie nowych, modernizację i wyposażenie już istniejących pracowni przedmiotowych  dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Maksymalna kwota pomocy dla jednego zadania wyniesie do 70 tys. zł. Tegoroczny nabór wniosków ruszy już w marcu. Dotacje obejmą drobne remonty, zakup nowoczesnego sprzętu, niezbędnego oprogramowania, pomocy dydaktycznych a także elementów wyposażenia. Zakres tegorocznej edycji programu został znacznie powiększony. Dotyczy on bowiem nie tylko pracowni językowych czy informatycznych, ale także innych pracowni przedmiotowych m.in. biologicznych, chemicznych, geograficznych, przyrodniczych, fizycznych.

– Pierwsza edycja samorządowego programu wsparcia pracowni językowych i informatycznych cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Samorządowcy zgłosili ok. 250 wniosków, i co warte podkreślenia wszystkie uzyskały wsparcie z budżetu Mazowsza. Pokazała również, że zapotrzebowanie w ramach tego programu jest większe. Dlatego w tym roku będzie się można ubiegać również o fundusze na pracownie przedmiotowe –  nadmienił Leszek Przybytniak, radny województwa mazowieckiego.

O zamierzeniach  swoich gmin poinformowali – wójt Policzny Tomasz Adamiec i burmistrz Skaryszewa Dariusz Piątek.

10 MLN ZŁ NA OBIEKTY SPORTOWE

Kolejnych 10 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku na Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej. Nabór do tegorocznej edycji ruszy 24 lutego i potrawa do 16 marca.  To program, który powstał w 2018 r. i jest odpowiedzią na zgłaszane przez gminy i powiaty zapotrzebowanie na remonty aktualnych lub utworzenie nowych obiektów sportowych. Dofinansowanych zostało już w sumie blisko 200 projektów. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, samorządy będą mogły ubiegać się o wsparcie na budowę boisk, skateparków, placów rekreacyjno-sportowych czy torów sportowych i pumptracków.  – Siłą samorządowych programów wsparcia jest to, że są rzeczywistą odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Załóżmy taką sytuację mieszkańcy chcą np. wyremontować salę gimnastyczną w szkole swoich dzieci albo zbudować dla nich kort tenisowy. Z taką propozycją przychodzą do burmistrza czy wójta, a taki samorządowiec taki wniosek zgłasza do samorządu Mazowsza. I może liczyć na nasze wsparcie –  dowodził radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka.

10 MLN ZŁ NA OCHRONĘ POWIETRZA

Na ten cel samorząd województwa przyznał w tym roku 10 mln zł. Do tej pory wsparcie otrzymało już 110 projektów. Tegoroczny nabór wniosków trwa od 2 marca do 31 marca br. Głównym celem tego programu jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc będą mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. Przyznane środki gminy mogą wykorzystać m.in. na inwentaryzację źródeł ciepła, zakup narzędzi do kontroli palenisk domowych, tworzenie terenów zielonych czy zakup systemu służącego do informowania o jakości powietrza. Wsparcie będzie mogło być przeznaczone także na zakup oczyszczaczy powietrza do budynków użyteczności publicznej, zwiększenie efektywnej dystrybucji ciepła oraz działania edukacyjno-informacyjne.

1 MLN ZŁ NA OGRÓDKI DZIAŁKOWE

W tym roku po raz drugi uruchomiony zostanie program wsparcia dla działkowców. Łącznie na realizację tego programu samorząd Mazowsza przeznaczy 1 mln zł. Nabór wniosków ruszy na początku drugiego kwartału 2020 r. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców będzie można ubiegać się o środkina budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej. Chodzi o działania, dzięki którym poprawi się przestrzeń do wypoczynku i rekreacji. To ważne zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych. Program zachęca do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, ale także efektywnego wykorzystywania i zagospodarowania terenów zielonych. W ubiegłym roku w ramach programu dofinansowane zostały 83 projekty.

8 MLN ZŁ DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Na Mazowszu działa ok. dwa tysiące jednostek OSP. W ich szeregach służy blisko 75 tys. strażaków. To oni najczęściej, jako pierwsi docierają na miejsce zdarzenia, udzielając pomocy poszkodowanym w wypadkach czy klęskach żywiołowych. Druhowie z Mazowsza są świetnie przygotowani do wykonywania powierzonych im zadań. Są przeszkoleni zarówno z zakresu ratownictwa drogowego, jak i medycznego. Co ważne, dysponują coraz lepszym sprzętem strażackim, w tym nowoczesnymi samochodami ratowniczo-gaśniczymi. Jest to możliwe również dzięki środkom z budżetu województwa. Dlatego wzorem lat ubiegłych samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył w tym roku 8 mln zł na zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych, nowego sprzętu specjalistycznego oraz środków ochrony indywidualnej strażaka, czyli hełmów, butów, ubrań i rękawic specjalnych. Wsparciem mogły być objęte jednostki OSP wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) oraz te, które pretendują do spełnienia warunków włączenia do tego systemu.

3 MLN ZŁ NA REMONTY STRAŻNIC OSP

Dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych czy sprzętu specjalistycznego, to nie jedyna pomoc, jaką w tym roku mogą otrzymać strażacy ochotnicy. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył także 3 mln zł na remonty strażnic OSP. Środki te mogą być przeznaczone m.in. na remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej, a także instalacji elektrycznej.

14 MLN ZŁ DLA SOŁECTW

Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. To właśnie do nich skierowany jest Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowanych zostało ok. 1700 różnego rodzaju projektów. Wśród nich m.in. rewitalizacja skwerów, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego. Nabór na tegoroczną edycję programu już się zakończył. Wpłynęło blisko 1200 wniosków, które obecnie są weryfikowane. Na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw zarezerwowano 13,9mln zł.

50 MLN ZŁ NA RÓWNOMIERNY ROZWÓJ MAZOWSZA

Na realizację tego programu samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku 50 mln zł. Środki pozyskać będzie można m.in. na modernizację dróg powiatowych i gminnych, projekty edukacyjne i kulturalne.

 O korzyściach wynikających z realizacji programów wsparcia  napiszemy też w najbliższym wydaniu Tygodnia Radomskiego (mk)

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.