niedz.. cze 4th, 2023

Tygodnik Radomski

PRAWIE 2 MLD EURO DLA MAZOWSZA REGIONALNEGO

7 min read

W poniedziałek 8 marca przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego: Adam Struzik, wicemarszałek Rafał Rajkowski  oraz  radny  sejmiku  Leszek Przybytniak uczestniczyli w konferencji prasowej w  Mazowieckim Centrum Stuki Współczesnej ,,Elektrownia” w Radomiu.  Jako, że konferencja odbywała się w Międzynarodowym Dniu Kobiet, przekazali kwiaty obecnym  na spotkaniu Paniom i  serdeczne życzenia, podkreślając ich coraz większy udział także w działalności samorządowej.

Sygnalizując temat konferencji, marszałek Adam Struzik informował, że  w ciągu najbliższych sześciu lat beneficjenci z Mazowsza regionalnego będą mieli do wykorzystania około 1,55 mld euro z UE w ramach programu regionalnego. Kolejne ponad 400 mln euro to środki z programu Polska Wschodnia. Obok wsparcia z UE, samorządy mogą liczyć również na pomoc samorządu Mazowsza. Tylko w tym roku na swoje autorskie programy wsparcia władze Mazowsza przeznaczyły 250 mln zł. Właśnie ruszyły nabory wniosków.

Regionalne Mazowsze tworzą 32. powiaty  spoza tzw. wianuszka (9 powiatów)  okalającego Warszawę.  Wśród nich  są także: radomski, grójecki, białobrzeski, przysuski, szydłowiecki, lipski, zwoleński i kozienicki. Będą mogły on korzystać z pieniędzy unijnych w ramach programu Polska Wschodnia+. Do podziału dla  tych  powiatów poza warszawskich  przekazano ponad 400 mln euro. Do tego dojdzie około 1,5 mld euro z programu regionalnego. To efekt wieloletnich starań, m.in. samego samorządu Mazowsza, by regiony znacznie biedniejsze  od stołecznej  Warszawy  i okalających ją dziewięć powiatów, mogły korzystać z funduszy UE na takich samych zasadach, jak np.  powiaty podlaskie, lubelskie czy świętokrzyskie. – Sta  się  to możliwe dzięki statystycznemu, nie administracyjnemu, podziałowi województwa mazowieckiego – podkreślił marszałek Mazowsza Adam Struzik.

Dodał, że władze Mazowsza spodziewały się, że przyjdzie taki moment, kiedy wskaźniki dochodowe Warszawy przekroczą średnie dla Unii Europejskiej i będzie to potencjalna redukcja pieniędzy w ramach polityki spójności.

Finał konsultacji Umowy Partnerstwa

Na Mazowszu zakończyły się konsultacje projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 – dokumentu określającego strategię wykorzystania funduszy europejskich. Województwo w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 otrzyma aż 1,69 mld euro. W związku z obowiązującym od początku stycznia 2018 r. podziałem statystycznym województwa mazowieckiego, o który władze zabiegały od 2011 r., na dwie jednostki NUTS 2, alokacja została również podzielona zgodnie z kategoriami regionów. Mazowiecki regionalny otrzyma – 1 mld 557,5 mln euro, a Warszawski stołeczny, jako jedyny region lepiej rozwinięty w Polsce – tym razem tylko  111,5 mln euro. Co bardzo ważne, region Mazowiecki regionalny może liczyć na nawet 85-procentowy poziom dofinansowania projektów. To najwyższe z możliwych wsparcie, na jakie mogą liczyć beneficjenci w tej perspektywie czasowej.

Podział statystyczny działa!

Na Mazowszu konsultacje Umowy Partnerstwa były prowadzone z udziałem różnych środowisk. Władze Mazowsza do rozmów zaprosiły nie tylko samorządowców, ale też przedsiębiorców, przedstawicieli uczelni wyższych, NGO czy sektora naukowo-badawczego. Gdyby nie podział statystyczny Mazowsze regionalne dostałoby najmniejszą pulę środków w kraju – zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski – Dla części Mazowieckiej regionalnej tylko w ramach programu regionalnego będziemy mieli do dyspozycji 1,55 mld euro, co plasuje województwo mazowieckie na trzecim miejscu w kraju pod względem przyznanych środków z UE! Dla porównania województwo dolnośląskie otrzyma 40 proc. dotychczasowej alokacji – dodał wicemarszałek Rajkowski. Omówił tez szczegółowo inicjatywy podejmowane  i współ finansowane przez  Samorząd  Województwa Mazowieckiego, w tym roku  o wartości około 250 mln zł.

Mazowsze ma uwagi

Uwagi do projektu Umowy Partnerstwa (UP) można było zgłaszać do 22 lutego 2021 r. Władze Mazowsza zgłosiły m.in. niejasności związane z algorytmem podziału środków UE na programy regionalne dla poszczególnych województw.  Opinia Marcina Wajdy, dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich urzędu marszałkowskiego:: – Do tej pory było tak, że rząd pokazywał przejrzysty algorytm, starał się bronić jego zasadności. A teraz nie dostaliśmy nic. W projekcie Umowy Partnerstwa zawarte zostały tylko tabele finansowe z informacją, kto ile dostał i nic więcej. Widzieliśmy tylko kwoty, ale dlaczego takie, jakie zmienne zostały wzięte pod uwagę? Tę informację dostaliśmy post factum z ministerstwa – dowodził dyrektorPodczas inauguracji konsultacji projektu UPznane były jedynie bardzo ogólnikowe informacje o dwóch wskaźnikach – liczbie ludności oraz poziomie zamożności wyrażonym w PKB na mieszkańca.

Inwestycje z udziałem mieszkańców  

Radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak przypomniał, że  w staraniach o przydział środków dla Mazowsza, uwzględniający jego  specyfikę   w ramach  jego podziału statystycznego na Warszawę  + wianuszek 9 powiatów i dominujące liczebnie pozostałe  powiaty przyczynili się  radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego.  To właśnie dzięki podziałowi statystycznemu  Mazowsze  w najbliższych latach uczestniczy w zagospodarowaniu unijnych funduszy wartości  blisko 2 mln euro. Dzięki otrzymanym dzięki temu  dodatkowym środkom wdrażane są i będą zwiększane  liczebnie inwestycje  podejmowane i realizowane  z udziałem  sołectw, organizacji samorządowych, wśród nich Ochotniczych Straży Pożarnych  czy  innych organizacji skupiających społeczność gmin i powiatów. Już w tym  roku na Mazowszu przewiduję się realizację około 3 tysiące tego rodzaju inwestycji, poprawiających  infrastrukturę m.in. drogową, sprzyjających  rozwojowi kultury i sportu.  Tego rodzaju  inicjatywy  wspierają samorządy gminne i powiatowe. Nie ma bowiem, rozwoju bez inwestycji.   

Radny Leszek  Przybytniak podczas pobytu w Radomiu  odniósł się też  do rezerwy w wysokości ponad 7 mld euro , która zgodnie z Umową Partnerstwa ma być rozdysponowana na późniejszym etapie.

– Nie może być naszej zgody na taki kształt tego kluczowego dla dalszego rozwoju Mazowsza dokumentu. Podczas ostatniego posiedzenia sejmiku województwa przegłosowaliśmy stanowisko, w którym domagamy się od strony rządowej wyjaśnień. Nie są znane zasady i kryteria podziału tych środków. Nie może być tak, że dostajemy do konsultacji dokument, w którym nie ma rozdysponowanych 25 proc. środków na regionalne programy.

Polska Wschodnia+ dla Mazowsza

Po latach starań, strona rządowa wyraziła zgodę na uwzględnienie Mazowsza regionalnego w programie Polska Wschodnia+. Samorząd województwa zabiegał o to od 11 lat.  Ta decyzja otwiera przed beneficjentami szansę na kolejne środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej – oznajmił marszałek Adam Struzik. – Wprawdzie jesteśmy debiutantami w Polsce Wschodniej, inne regiony od lat korzystały z tych funduszy, ale jestem przekonany, że równie skutecznie jak inni beneficjenci z Mazowsza będą sięgać po wsparcie na projekty z tego programu. Mazowsze regionalne będzie szóstym regionem korzystającym ze wsparcia w ramach Polski Wschodniej+.

Alokacja programu Polska Wschodnia+ to aż 2,5 mld euro, co – przy równym podziale na sześć regionów – daje 418 mln euro na region. Na właśnie takie pieniądze dla województwa liczą władze regionu. Korzyści płynące z włączenia Mazowsza regionalnego do programu Polska Wschodnia są  rezultatem  wieloletnich starań  o te dodatkowe środki wreszcie przyniosła efekty. Jest to duża korzyść  dla beneficjentów z subregionu radomskiego. Możliwość korzystania z programu  daje szansę na dodatkowe środki, które zamienią się w realne inwestycje, na które często brakowało pieniędzy w budżetach samorządów – dodaje radny. Warto podkreślić, że są to środki większe aż o 500 mln euro niż te, które zostały przeznaczone na Polskę Wschodnią w ubiegłej perspektywie.

Na co środki z programu Polska Wschodnia+?

Polska Wschodnia+ koncentruje się – podobnie jak w perspektywie 2014 – 2020 – na rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości oraz istotnych, z punktu widzenia dostępności terytorialnej, inwestycjach w drogi, komunikację miejską i kolej. W programie uwzględniono dwa dodatkowe priorytety – Energia i klimat oraz Kapitał ludzki, turystyka i usługi uzdrowiskowe. Pierwszy z nich to pieniądze na rozwój i modernizację systemu dystrybucji energii, adaptację do zmian klimatu i ochronę przyrody, zrównoważoną mobilność miejską oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym. Druga interwencja skupia się na przeciwdziałaniu degradacji infrastruktury komunalnej i zmiany jej funkcji, wsparciu działań aktywizujących lokalną społeczność, w  szczególności w zakresie potencjału kulturalnego, kreatywnego, intelektualnego, a także produktów turystycznych o ponadregionalnym znaczeniu. Ten rodzaj wsparcia będzie szczególnie poszukiwany przez branżę turystyczną, która została dotknięta skutkami pandemii.

Wśród głównych grup beneficjentów Polski Wschodniej+ znajdą się samorządy, przedsiębiorcy, operatorzy sieci energetycznych, organizacje pozarządowe oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 obok opisów interwencji w poszczególnych Celach Polityki  określa m.in. architekturę programów operacyjnych oraz podział alokacji pomiędzy poziom krajowy i regionalny,
a także wysokość środków finansowych przydzielonych poszczególnym województwom w ramach programów regionalnych. W ramach Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 będzie kontynuowana realizacja dotychczasowych programów krajowych oraz 16 programów regionalnych. Łączna alokacja dla Polski na lata 2021-2027 to 75 972 mln euro, z czego 40 proc., czyli 28 420 mln euro na programy wdrażane z poziomu samorządów województw.

Beneficjenci z Mazowsza regionalnego będą mieli do wykorzystania aż 1,55 mld euro z UE w ramach programu regionalnego.  – Procentuje wywalczony przez nas trzy lata temu podział statystyczny województwa. Oprócz tak dużego wsparcia, po latach naszych starań, samorządy z Mazowsza mogą liczyć na środki z Programu Polska Wschodnia+. To może oznaczać kolejne 400 mln euro z budżetu UE podsumował  konferencję   marszałek Adam Struzik.    

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.